EXAMENREGLEMENT IACA

Examenreglement

Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

 

Bevoegd gezag

 

Het bestuur van International Anti Crime Academy.

 

Identiteitsbewijs

 

Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

 

De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.

 

Schriftelijk

 

Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronisch berichten.

 

 1. Het bevoegd gezag | Adviescommissie

 

Artikel 2.1

 

Het bevoegd gezag stelt het examenreglement vast.

 

Artikel 2.2

 

Het bevoegd gezag stelt een Adviescommissie in. De leden van deze commissie mogen niet tevens lid zijn van het bevoegd gezag.

 

Artikel 2.3

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag.

 

Artikel 3

 

Het examenprogramma wordt door het bevoegd bestuur vastgesteld en gepubliceerd.

In het examenprogramma dienen ten minste de volgende onderwerpen te zijn vastgelegd:

 

 • periode waar het examenprogramma betrekking op heeft
 • examenonderdelen
 • naam examenonderdeel
 • toetsvorm
 • censuur
 • afnamewijze
 • aantal items
 • tijdsduur
 • toegestane hulpmiddelen
 • beoordelingsschaal
 • vrijstellingen
 • examenlocatie
 • geldigheidsduur behaalde resultaten
 • her-examenmogelijkheden
 • uit te reiken waardepapieren en geldigheidsduur
 • voorbereiden examenafname

 

Artikel 4.1

 

De kandidaat wordt aangemeld voor een examen indien hij voldoet aan de in het examenprogramma gestelde eisen. Zie punt 7.

 

Artikel 4.2

 

De kandidaat wordt schriftelijk voor het examen opgeroepen.

 

 1. Examenafname

 

Artikel 5.1

 

De kandidaat die bedrog of enige onregelmatigheid pleegt voor, tijdens of na het examen, kan door het bevoegd bestuur van deelname aan het examen worden uitgesloten.

 

Wanneer fraude wordt geconstateerd na het afleggen van het examen, kunnen behaalde resultaten, certificaten, diploma’s en verklaringen ongeldig worden verklaard.

 

De examinator doet verslag aan het bevoegd bestuur van bedrog of onregelmatigheden.

 

Artikel 5.2

 

De kandidaat moet zich voorafgaande aan en tijdens het examen kunnen identificeren met een identiteitsbewijs.

 

Artikel 5.3

 

Het bevoegd bestuur kan op de examendatum besluiten, vanwege onvoorziene omstandigheden, het aanvangstijdstip van het examen te verschuiven en/of de toetsvorm en/of afnamewijze aan te passen teneinde het examen op de examendatum toch af te kunnen nemen. Bij de besluitvorming zal het bevoegd gezag de belangen van de kandidaten zwaar laten wegen en toetsen of de wijzigingen redelijk en billijk zijn.

 

 1. Vaststelling van de uitslag

 

Artikel 6.1

 

Het bevoegd bestuur stelt de uitslag van het examen vast, deelt schriftelijk de uitslag mee en reikt het diploma of certificaat uit.

 

In geval het bevoegd bestuur nadien tot de overtuiging komt dat er sprake is van fraude dan kan het bevoegd bestuur met inachtneming van de beginselen van rechtsgelijkheid en proportionaliteit, de uitslagen en/of certificaten en/of diploma’s van het examen(-onderdeel) waarop de fraude betrekking heeft, ongeldig verklaren.

 

Artikel 6.2

 

Het examenwerk is eigendom van het bevoegd bestuur en wordt gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de examendatum, bewaard. Indien er een bezwaarschrift is ingediend zal de bewaartermijn van het examenwerk waarop het bezwaar zich richt worden verlengd zolang als dat nodig is.

 

Artikel 6.3

 

De kandidaat kan inzage krijgen in het beoordeelde examenwerk waarvoor hij een onvoldoende resultaat heeft behaald. Hij richt hiertoe binnen 2 weken nadat de uitslag is meegedeeld een schriftelijk verzoek tot inzage aan het bevoegd bestuur.

Het bevoegd bestuur bepaalt binnen 6 weken na bekendmaking van de uitslag plaats, datum en tijd waarop inzage kan plaatsvinden.

 

Artikel 6.4

 

De kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hij dient hiertoe binnen 4 weken nadat de uitslag is meegedeeld een gemotiveerd bezwaarschrift in bij het bevoegd bestuur. Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling genomen indien sprake is van een onvoldoende resultaat. Het bevoegd bestuur deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat.

 

Artikel 6.5

 

De kandidaat die het niet eens is met het besluit van het bevoegd bestuur op het bezwaarschrift, kan hiertegen beroep aantekenen bij de Adviescommissie. De beslissing van deze adviescommissie is verbindend.

 

Artikel 6.6

 

Een kandidaat die een diploma of certificaat heeft behaald staat geregistreerd in het Abituriëntenregister. Dit register kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden.

 

De volgende kandidaatgegevens worden geregistreerd:

 

 • Voornamen
 • Geboortenaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

 

 

Examenprogramma Diploma Registered Open Source Intelligence Expert

 

 1. Geldigheid

 

Dit examenprogramma is geldig van 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021.

 

 1. Examenonderdelen

 

Het examen dat onder verantwoordelijkheid van het bevoegd bestuur van IACA wordt afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen:

 

ONDERDEEL

CENSUUR

TOETSVORM

AANTAL ITEMS

TIJDSDUUR

 

 

 

 

 

Module 1

60 Ptn

MC

20

120 minuten

Module 2

60 Ptn

OW

20

  60 minuten

Module 3

60 Ptn

OW

10

180 minuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

MC = multiple choice

OW = open werk

 

 1. Deelname

 

 1. Voordat een kandidaat kan worden aangemeld voor het examenonderdeel Open Source Intelligence | 2 moeten de volgende onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgerond:

 

       Open Source Intelligence | 1

 

 1. Voordat een kandidaat kan worden aangemeld voor het examenonderdeel Open Source Intelligence | 3 moeten de volgende onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgerond:

 

       Open Source Intelligence | 2

 

 1. Examenlocatie

 

De examens worden afgenomen op een door IACA aangewezen locatie.

 

 1. Toegestane hulpmiddelen

 

Indien noodzakelijk worden deze verstrekt door IACA.

 

 1. Beoordeling

 

De beoordeling van het examen van de kandidaat wordt uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks 10 tot 100, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:

 

100: uitmuntend

 

90: zeer goed

 

80: goed

 

70: ruim voldoende

 

60: voldoende

 

50: bijna voldoende

 

40: onvoldoende

 

30: zeer onvoldoende

 

20: slecht

 

10: zeer slecht

 

 1. Periode waarbinnen de uitslag bekend wordt gemaakt

 

OSINT Module 1: Direct

OSINT Module 2: 1 werkdag

OSINT Module 3: 1 werkdag

 

 1. Wijze waarop de uitslag wordt meegedeeld

 

Via elektronische berichten

 

 1. De geldigheidsduur van behaalde resultaten

 

Behaalde resultaten behouden hun geldigheid gedurende 1 jaar. Binnen deze periode dient het diploma te zijn behaald.

 

Examenprogramma Diploma Registered Open Source Intelligence Expert® | © IACA 2020

 

 1. Herexamen

 

Indien een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is afgewezen, wordt hij in de gelegenheid gesteld herexamen af te leggen. Het resultaat dat wordt behaald voor een herexamen, treedt in de plaats van het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is niet gelimiteerd. Het herexamen dient afgelegd te worden voorafgaande aan de start van de eerstvolgende module.

 

 1. CPION-Diploma Registered Open Source Intelligence Expert®

 

Uitreiking van het diploma Registered Open Source Intelligence Expert® vindt alleen dan plaats indien de kandidaat voor alle examenonderdelen een voldoende resultaat heeft behaald en als alle opleidingskosten en examenkosten zijn voldaan.

 

 1. Wijzigingen

 

Indien noodzakelijk zullen wijzigingen in het examenprogramma leiden tot overgangsbepalingen voor cohorten kandidaten. Deze bepalingen maken dan deel uit van het examenprogramma.

 

IALEIA

Examenreglement IACA